Rozvrhy |  Přihlásit se |  Registrace | 

Podmínky zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnosti PAVISIMA a.s., IČ: 29091853, se sídlem Plzeň, Nám. Generála Píky 2740/31a, PSČ 326 00, e-mail: recepce@kotelnaslovany.cz (dále jen „správce“).

Správce bude zpracovávat osobní údaje zájemce o registraci členství a registrovaných členů (dále jen „zájemce“) výhradně v rozsahu, v jakém je zájemce uvedl v registračním formuláři. Zájemce je povinen vyplnit v registračním formuláři pravdivé údaje a v případě jejich změny je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pro účely aktualizace těchto údajů veškeré změny správci.

Účelem zpracování povinně vyplňovaných osobních údajů je evidence registrovaných členů a poskytování veškerých výhod spojených s tímto členstvím. Fakultativně vyplňované osobní údaje registrovaných členů budou zpracovávány výhradně pro účely komunikace se zájemci. Vyplnění těchto údajů je nezbytné k tomu, aby mohl být zájemce prostřednictvím SMS anebo e-mailu, dle vlastní volby, informován o připravovaných akcích, rušených cvičebních hodinách či o uvolněných místech na cvičebních hodinách. Vyplnění nepovinných položek registračního formuláře nepodmiňuje registraci členství zájemce. K jinému účelu, než je stanoveno v těchto podmínkách, nebudou osobní údaje zpracovávány. Správce nepředá osobní údaje registrovaných členů třetím osobám ani je nezveřejní. Správce zabezpečuje po organizační i technické stránce osobní údaje registrovaných členů proti zneužití a případný bezpečnostní incident oznámí v souladu s nařízením GDPR dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz (dále jen „Úřad“). Správce bude osobní údaje registrovaných členů zpracovávat nejvýše po dobu trvání registrace.

Každý registrovaný člen má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům evidovaným správcem, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na jejich omezení, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, to vše v mezích stanovených nařízením GDPR. Za týchž podmínek má každý člen právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu. Registrovaný člen má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas udělený vyplněním registračního formuláře. Tato práva lze uplatnit e-mailem na e-mailové adrese recepce@kotelnaslovany.cz, písemně na adrese sídla správce uvedené výše anebo osobně na recepci Sportovního centa KOTELNA SLOVANY. Odvoláním souhlasu anebo omezením osobních údajů v rozsahu povinně vyplňovaných údajů či jejich části zaniká registrace člena a výhody plynou z tohoto členství. Tím není dotčeno právo takové osoby využívat dále služeb správce v režimu neregistrovaných členů.